پدر آسمانی

٢۴ سال است که ساکتی

و من در حسرت یک سلام ساده مانده ام...

روزت مبارک

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرزو

و من اما 17 سال است که در حسرت نواخته شدن حتی یک نت از سمفونی بزرگ ترانه ی پدری به انتظاری سنگین و مسکوت محکومم!