هدیه خدا

چه مغرورانه اشک ریختیم.

چه مغرورانه سکوت کردیم.

چه مغرورانه التماس کردیم.

چه مغرورانه از هم گریختیم.

غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خدا.

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم و هدیه خداوند را از هم پنهان...

/ 3 نظر / 5 بازدید
آرزو

دلم بهانه ی هدیه ای را میگیرد که نه از جانب خدا باشد و نه از جانب شیطان!