خدایا

خدایا!
به من بگو، تو خود چگونه می بینی؟ چگونه قضاوت می کنی؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهشید

نقش ِ غلط مخوان هان! اقيانوس نيستي تو جلوه‌ی سيال ِ ظلمات ِ درون. کوه نيستي خشکينه‌ی بي‌انعطافي محض. انساني تو سرمست ِ خُمب ِ فرزانه‌گي‌يي که هنوز از آن قطره‌يي بيش درنکشيده از مُعماهای َ سياه سر برآورده هستي معنای خود را با تو محک مي‌زند.