پست های ارسال شده در آدر سال 1388

یادت

این روزهاماندن پشت چراغ قرمز را دوست دارموقتی پسرک گل فروشبا التماس دستانش می خواهدکه "نرگس"بخرمو منبا التماس چشمانم ردش میکنم
/ 3 نظر / 11 بازدید