گمشده

ما گم شدیم

باید بیاد

اونی که چشم ما می شه

نماز حاجت بخونین

 حاجتتون روا می شه

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرزو

من نشانی های خود را می دهم یکنفر باید مرا پیدا کند... ××××××××××××××× من همیشه از گمگشتگی ترسیدم!