او

چیزی که زمانی تصور از دست دادنش را هم نمی کردی، دارد تبدیل می شود به چیزی که به زحمت به خاطر می آوری...

او همان نبود؟ گنجینه با ارزشت !

خب، همین جوریست دیگر...

/ 1 نظر / 5 بازدید